Drukuj

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zgodnie z art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz.217) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży” nr POWR.05.03.00-00-0085/17 realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju,
Promocji i Doskonalenia Zawodowego
18-414 Nowogród, Sławiec, ul. Długa 22

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży informuje, że w wyniku ogłoszenia o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu, zamieszczonego w dniu 15.06.2018r. na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (www.pwsip.edu.pl) w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 78/2018r dokonała oceny oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego. Złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu dotyczącym naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży” i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 90,00 pkt.