Drukuj

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży” nr POWR.05.03.00-00-0085/17 realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów Prawo zamówień publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.