Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała nr 11/2012 w spr.: przyjęcia porządku obrad

Uchwała Nr 11 /2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 22.03.2012r.

w sprawie:   przyjęcia porządku obrad

Na podstawie  § 26 ust.2 Statutu PWSIiP, uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się porządek obrad Senatu PWSIiP w Łomży w dniu 22.03.2012r., o następującej treści:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu z dnia 22 lutego 2012 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do ustalenia wyników głosowania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej PWSIiP w Łomży.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdania z realizacji planu rzeczowo - finansowego za rok 2011 - referuje pani mgr Grażyna Kołodziejska, Kwestor PWSIiP.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Praktyk Pedagogicznych na kierunku Wychowanie Fizyczne - referuje pan dr Tomasz Niźnikowski, Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Praktyk Pedagogicznych na kierunku Filologia - referuje pani dr Ewa Konopka, Z-ca Dyrektora Instytutu Społeczno-Humanistycznego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany formy zakończenia przedmiotu Literatura angielska prowadzonego w formie wykładu na kierunku Filologia – referuje pani dr Ewa Konopka, Z-ca Dyrektora Instytutu Społeczno-Humanistycznego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie Studiów Podyplomowych
o specjalności „Język angielski w tłumaczeniach biznesowych i prawniczych” w Instytucie Społeczno-Humanistycznym – referuje pani dr Ewa Konopka, Z-ca Dyrektora Instytutu Społeczno-Humanistycznego.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty” współfinansowany w ramach POKL; działanie 9.1.; podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” – referuje pani Marlena Włodkowska, Biuro Karier PWSIiP.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu i realizację projektu pn. „Zostań inżynierem – kierunki zamawiane w PWSIiP w Łomży” współfinansowany w ramach POKL; działanie 4.1; poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” – referuje dr Ryszard Szczebiot, Z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki i Automatyki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu i realizację projektu pn. „Menedżer ochrony zdrowia” współfinansowany w ramach POKL; działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”; poddziałanie 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia” – referuje pani mgr inż. Anna Bagińska, Instytut Przedsiębiorczości.
13. Sprawy różne.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za   19
przeciw   0
wstrzymało się  0                                                                     

Przewodniczacy Senatu
Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas

 

Załączniki:
  1.  Uch_Nr_11_12.pdf
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-03-22

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-05-14 14:32:50

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 707


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3