Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Strategia Uczelni


Strategia Rozwoju PWSIiP w Łomży 2012 - 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ŁOMŻY
                                                                                           2012 - 2020WSTĘP

Różnorodność i złożoność procesów zachodzących w otoczeniu uczelni (zmiany legislacyjne, demograficzne i inne), ich dynamika i rozwój, wymagają szeroko pojętej zdolności do zmian, do samoadaptacji i do myślenia systemowego. Współczesne zarządzanie organizacją, szczególnie uczelnią wyższą, zmusza do połączenia metod zarządzania strategicznego (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie) z podejściem holistycznym, które traktuje elementy złożonego systemu jako sprzężoną całość. Uczelnia wyższa bowiem jest przestrzenią wzajemnych interakcji elementów wewnątrz i poza organizacyjnych.

Zasadniczym celem opracowania i wdrożenia „Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży do roku 2020”, zwanej dalej „Strategią Rozwoju” jest istotne podwyższenie jakości we wszystkich obszarach działania uczelni w  długookresowej perspektywie.

Dokument powstał z inicjatywy Rektora, który odpowiada za jego wiarygodność i rzetelność. Treść dokumentu opracowana została przez komisję powołaną przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży uchwałą nr 12/2010 z dnia 11 lutego 2010 r., której skład został uzupełniony uchwałą Senatu nr 5/2011 z dnia 24 lutego2011 r. Opracowana Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży po uchwaleniu przez Senat, staje się wiążąca dla następnych władz uczelni, powinna być jednak okresowo – raz na rok -  oceniania i modyfikowana w obszarach tego wymagających.

Konstytucyjnymi dokumentami, określającymi ustrój uczelni, jest Statut i Misja Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (PWSIiP). Strategia Rozwoju winna stać się kolejnym w hierarchii dokumentem zawierającym długofalową politykę uczelni, uwzględniającym dotychczasowe doświadczenia, aktualne i przyszłe uwarunkowania oraz aspiracje tworzącego się w Łomży środowiska akademickiego i środowiska lokalnego.

Strategia Rozwoju PWSIiP w Łomży uwzględnia zapisy określające cele zawarte w strategicznych dokumentach opracowanych w odniesieniu do szkolnictwa wyższego na szczeblu krajowym,
a także cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku i Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku, oraz w Programie Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Opracowana Strategia Rozwoju, w oczywisty sposób przekracza ramy czasowe kadencji aktualnych władz uczelni – Senatu i Rektora co sprawia, że stanowi ona długofalowe narzędzie do wypełnienia Misji uczelni, a przez to do zapewnienia jej właściwej pozycji w regionie i mieście Łomży. Warunkiem rozwojowym organizacji jest umiejętność wykorzystywania zmian w otoczeniu i wpływanie na te zmiany bądź wywoływanie zmian korzystnych dla uczelni. Dlatego opracowana Strategia Rozwoju powinna też być podstawą do prowadzenia przez kolejne władze uczelni stałego lobbingu w różnorakich środowiskach opiniotwórczych
i decyzyjnych miasta, subregionu, regionu i kraju, mającego na celu rozwój uczelni i umacnianie jej roli jako czynnika stymulującego rozwój i konkurencyjność miasta Łomży jako znaczącego ośrodka edukacyjnego i innowacyjnego, a także subregionu łomżyńskiego, jako swoistego klastra edukacyjnego z wiodącą rolą uczelni.  

Konstrukcja dokumentu jest częściowo zbieżna z metodologią przyjętą w Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do roku 2020.
Poszczególne części dokumentu zawierają:
• część I   - założenia przyjęte do opracowania Strategii Rozwoju,
• część II - Misję i Wizję Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
• część III  - cele strategiczne określone hasłowo i rozpisane na cele operacyjne,
• część IV - opis założeń do procedury monitoringu i ewaluacji.


CZĘŚĆ I

Założenia do strategii

1. Podstawą do opracowania strategii jest długofalowa strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.
2. Strategiczne podejście do rozwoju uczelni jest także wypełnieniem standardów obowiązujących w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (EOSW).
3.  Istotnym czynnikiem wpływającym na konieczność opracowania dokumentu są także zmiany demograficzne, gospodarcze, polityczne i społeczno-kulturowe, które zachodzą zarówno w otoczeniu uczelni jak i w całym państwie.
4. Ważnym czynnikiem wpływającym na wypracowanie kierunków strategicznych dla rozwoju uczelni jest analiza otoczenia uczelni oraz diagnoza słabych i mocnych stron uczelni, zagrożeń i szans i jej rozwoju. Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na sformułowanie kierunków strategicznych rozwoju uczelni.

Analiza SWOT

Mocne strony   
1. młoda, a jednocześnie doświadczona kadra
2. znakomita baza materialna i bardzo nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, pracowni i laboratoriów
3. jedyna uczelnia w subregionie ze statusem uczelni państwowej
4. wysoka pozycja w ogólnopolskich rankingach wyższych szkół zawodowych
5. zorganizowane formy współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, samorządami i instytucjami otoczenia
    społeczno-gospodarczego
6. silna władza rektorska i zdolności do strategicznego przywództwa
7. funkcjonowanie w uczelni informatycznych systemów zarządzania procesem dydaktycznym
8. pozytywny wizerunek w  środowisku lokalnym
9. duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania i wdrażania projektów UE

Słabe strony
1. liczba studentów wynikająca z niskiego potencjału demograficznego subregionu.
2. krótki okres funkcjonowania uczelni
3. niewielka część kadry wywodzącej się z Łomży i związanej jedynie  z PWSIiP
4. brak utrwalonej tradycji akademickiej wynikający z „młodego wieku” uczelni
5. brak zaplecza sportowego i rekreacyjnego i niewystarczająca baza socjalna

Szanse   
1. zmiany w systemie szkolnictwa wyższego związane z autonomią i naciskiem na współpracę z gospodarką
2. pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w bieżącej i przyszłej perspektywie finansowej na współpracę
    nauki z gospodarką
3. posiadanie wyposażenia technicznego umożliwiającego wprowadzenie systemów  kształcenia na odległość
4. rozwój studiów podyplomowych, kursów i innych form kształcenia ustawicznego
5. korzystne usytuowanie uczelni pozwalające na ponadregionalne i międzynarodowe oddziaływanie
     w obszarze północno-wschodniej Polski (województwa podlaskie, mazowieckie i warmińsko – mazurskie)
    i poza wschodnią granicą kraju, a poprzez to zwiększenie liczby studentów z tych obszarów
6. możliwość pozyskania studentów z zagranicy poprzez aktywne uczestnictwo w programach europejskiej
    wymiany studentów i pracowników uczelni
7. rozwój naukowy własnej kadry dydaktycznej; zdobywanie stopni i tytułów naukowych przez osoby pochodzące
    z Łomży i subregionu  
8. tworzenie tradycji akademickiej
9. przewidywany wzrost wskaźnika skolaryzacji
10. wzrost liczby kandydatów związany z reemigracją    1.    silne niekorzystne trendy demograficzne, które
     spowodują spadek liczby maturzystów

Zagrożenia
2. sposób finansowania uczelni publicznych przez Budżet Państwa
3. polityka ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego w zakresie wzrostu liczby studentów
4. utrzymywanie się i nasilanie preferencji młodzieży z subregionu łomżyńskiego do wyjeżdżania do większych ośrodków w celu realizacji tam kariery zawodowej
5. ekspansywna polityka promocyjna konkurentów w zakresie pozyskiwania studentów


Kierunki strategiczne:
Spośród możliwych kierunków strategicznych w sytuacji dominacji mocnych stron, ale i zagrożeń, zalecana jest dywersyfikacja działalności. W przypadku PWSIiP możliwe kierunki dywersyfikacji to:
1. Kształcenie ustawiczne.
2. Kształcenie studentów nie tylko z subregionu łomżyńskiego.
3. Realizacja projektów wdrożeniowych na rzecz przedsiębiorstw, samorządów i instytucji, wdrażanie projektów finansowanych ze środków UE.

CZĘŚĆ II

MISJA i wizja Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

W listopadzie 2004 roku, na pierwszym posiedzeniu Senatu, przyjęto Misję uczelni:
- wspierać rozwój regionu i dobrobyt jego mieszkańców poprzez kształcenie na poziomie licencjackim i inżynierskim zdolnej młodzieży, której znaczna część, pochodząc z ubogich i ubożejących rodzin, nie jest w stanie ze względów finansowych podejmować nauki na
  studiach w odległych i dużych ośrodkach akademickich
- kształcić specjalistów i dostarczać kompetencji absolwentom w zakresie realizowanych
  kierunków kształcenia znaczących z punktu widzenia poznawczego i ściśle powiązanych
  z gospodarką regionu i kraju
- w trakcie studiów ujawniać predyspozycje studentów i przygotowywać ich do:
   1. pracy w istniejących zakładach pracy
   2. tworzenia nowych małych i średnich przedsiębiorstw
- rozwijać kreatywność i wspierać dążenia studentów i pracowników do ciągłego rozwoju  
  naukowego i zawodowego
- formować umysły młodzieży w duchu odpowiedzialności za przyszłość osobistą, regionu,
  Polski i Europy poprzez wychowanie, przekazywanie wiedzy i poszukiwanie prawdy.   

Misja została sformułowana na podstawie zapisów zawartych w uzasadnieniu Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 22 czerwca 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 150 poz. 1570) dotyczącym powołania uczelni, w którym czytamy:
„Inicjatywa utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży zrodziła się z potrzeb społeczno-gospodarczych oraz uwarunkowań demograficznych miasta Łomży i powiatu łomżyńskiego. W wyniku reformy ustrojowej i administracyjnej Łomża utraciła status miasta wojewódzkiego. Wystąpił wzrost bezrobocia, spadek dochodów ludności, zahamowanie przedsiębiorczości. (…) Znaczna część zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich i ubożejących rodzin nie jest w stanie ze względów finansowych podejmować nauki na studiach w odległych, dużych ośrodkach administracyjnych, ani w funkcjonujących w mieście i regionie uczelniach niepaństwowych. Utworzona i funkcjonująca na miejscu państwowa uczelnia zawodowa umożliwi młodzieży zdobywanie wykształcenia na poziomie inżynierskim i licencjackim. Powołanie wyższej szkoły zawodowej będzie bodźcem wzmacniającym rozwój gospodarczo-społeczny Łomży i regionu. Stworzenie ośrodka kształcącego młodzież na wymienionych kierunkach na poziomie zawodowym zapewnia kształcenie zgodne z aspiracjami młodzieży. Profil kształcenia w uczelni jest zarazem dostosowany do potrzeb miasta i powiatu. Możliwe stanie się uzyskanie nowych kwalifikacji przez ludzi młodych, a także podniesienie ich przez osoby czynne zawodowo, co pozwoli dostosować ich wiedzę i umiejętności do aktualnych wymagań rynku pracy. Spowoduje to zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia (…)”.

Przeprowadzona w roku 2011 reforma szkolnictwa wyższego w znacznym stopniu zwiększająca autonomię uczelni na wszystkich płaszczyznach jej działania, dotychczasowe doświadczenia i rozwój uczelni, oraz zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze, uprawniają do nowego sformułowania Misji i wizji uczelni.


MISJA
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

KSZTAŁCIMY PRAKTYKÓW


Rozwinięcie Misji :
Realizując zapisy Krajowych Ram Kwalifikacji odnoszące się do studiów o profilu zawodowym/praktycznym, w oparciu o kadrę specjalistów składającą się z naukowców posiadających doświadczenia praktyczne i praktyków rozwijających się naukowo, we współpracy z przedsiębiorstwami, samorządami i instytucjami, prowadząc także własne projekty wdrożeniowe, kształcimy młodzież i dorosłych na kierunkach studiów ściśle związanych z potencjałem gospodarczym regionu i kierunkami jego rozwoju.
Już w czasie nauki stają się oni doświadczonymi specjalistami w różnych dziedzinach związanych z potrzebami regionu i kraju, zdolnymi natychmiast sprostać nowym zmieniającym się wyzwaniom zarówno na konkretnych stanowiskach pracy, a także, dzięki kształtowanym postawom przedsiębiorczym, przy zakładaniu własnych firm.  


WIZJA
Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

PWSIiP to prestiżowa uczelnia o najwyższej renomie w regionie i rozpoznawalna w kraju jako ośrodek kształcenia specjalistów – praktyków w różnych dziedzinach, na których czekają miejsca pracy. W związku z tym uczelnia przyciąga młodzież i dorosłych nie tylko z subregionu łomżyńskiego i z terenu województw północno-wschodniej Polski, ale z całego kraju i zagranicy. Kształcenie odbywa się w różnych, dostosowanych do potrzeb formach: studiów, studiów podyplomowych, kursów, seminariów, konferencji i innych. Duży udział w działalności uczelni mają specjalne programy edukacyjne i wdrożeniowe przygotowywane wspólnie z przedsiębiorcami, samorządami i instytucjami.  


CZĘŚĆ III

Cele strategiczne i przyporządkowane im cele operacyjne

Cele strategiczne:


1. Rozwój kadry dydaktycznej tak, aby skupić wybitnych specjalistów posiadających wiedzę naukową i doświadczenie praktyczne, którzy nastawieni są na praktyczne i przyjazne kształcenie studentów oraz na podejmowanie działań na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.
2.    Rozwój kształcenia ustawicznego dorosłych w różnych formach, tak aby generowało ono co najmniej 25% przychodów.
3. Udoskonalenie infrastruktury uczelni tak, aby stwarzała ona warunki do kształcenia praktycznego. Infrastruktura uczelni powinna sprzyjać organizowaniu na terenie uczelni ponadregionalnych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych - co sprzyjałoby zbliżaniu studentów i samej uczelni do praktyki.
4. Doskonalenie i stała adaptacja oferty dydaktycznej - oferowanego zestawu kierunków studiów i programów nauczania w kierunku dostosowywania do aktualnych i zmieniających się potrzeb edukacyjnych. Niezbędny będzie: monitoring potrzeb edukacyjnych, badania rynku pracy, współpraca z pracodawcami. Kluczowe znaczenie będzie miało „upraktycznienie” programów studiów poprzez uwzględnienie odpowiednich treści programowych, jak i form kształcenia. Uwzględnienie na wszystkich kierunkach studiów kształtowania postaw przedsiębiorczych
i podstawowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy.
5. Rozwój projektów wdrożeniowych na rzecz praktyki społeczno-gospodarczej, stanowiących bazę dla kształcenia studentów i praktycznego doskonalenia kadry dydaktycznej. Pozyskiwanie zleceń od firm, samorządów i instytucji, oraz projektów finansowanych ze środków UE. Przychody z realizacji projektów wdrożeniowych osiągną poziom 25 % całości przychodów PWSIiP.

Przyporządkowane cele operacyjne:

1. Rozwój kadry dydaktycznej tak, aby skupić wybitnych specjalistów posiadających wiedzę naukową i doświadczenie praktyczne, którzy nastawieni są na praktyczne i przyjazne kształcenie studentów oraz na podejmowanie działań na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.
1.1. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej:
- opracowanie i wprowadzenie efektywnego systemu zatrudniania nauczycieli akademickich   (także zagranicznych) głównie z doświadczeniem praktycznym,  z wykorzystaniem mechanizmów konkursowych,
- tworzenie warunków do pozyskiwania doświadczonych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy,
- opracowanie i wdrożenie systemu promocji pracowników i absolwentów uczelni poprzez stworzenie systemu motywacyjnego do zdobywania stopni i tytułów naukowych w perspektywie pracy w PWSIiP w Łomży jako podstawowym miejscu zatrudnienia,
- stworzenie systemu promującego pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, dla których stanowi ona jedyne miejsce pracy (jednoetatowość),
- udoskonalenie istniejącego w uczelni systemu ocen okresowych nauczycieli akademickich oraz powiązanie go z systemem zatrudnienia w uczelni,
- wprowadzenie systemu stymulującego poprawę jakości pracy nauczycieli akademickich,
- motywowanie pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni do publikowania dorobku w uznanych czasopismach naukowych oraz w wydawnictwie uczelnianym i wykorzystywania go w procesie dydaktycznym,
- umożliwianie nauczycielom akademickim odbywania staży i praktyk w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach społeczno-gospodarczych.

1.2. Zarządzanie dydaktyką:
- wprowadzenie decentralizacji procesu zarządzania uczelnią w celu zwiększania samodzielności i odpowiedzialności jednostek organizacyjnych za decyzje kadrowe, programowe, dydaktyczne i finansowe,
- doskonalenie katalogu dobrych praktyk w zarządzaniu procesami dydaktycznymi,  
- stworzenie i wprowadzenie systemu alokacji środków finansowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, uwzględniającego efektywność kształcenia.

1.3. Wspomaganie i rozwój badań naukowych:
-  stworzenie systemowych możliwości prowadzenia badań naukowych i wdrożeniowych  we wszystkich obszarach objętych kształceniem przy jednoczesnym wskazaniu obszarów priorytetowych,
- opracowanie procedur włączających studentów do projektów badawczych i wdrożeniowych,
- stworzenie systemu promowania i tworzenia indywidualnej ścieżki kariery osobom szczególnie zaangażowanym w pracę naukową i wdrożeniową na rzecz uczelni,
- stworzenie systemu zachęt do tworzenia multidyscyplinarnych zespołów badawczych,
- stworzenie i powiązanie sytemu wynagradzania,  premiowania i awansowania pracowników naukowo-dydaktycznych, uwzględniającego dorobek naukowy z afiliacją  uczelni,
- opracowanie systemu usług w zakresie wykorzystania potencjału intelektualnego i badawczego uczelni,
- monitoring i rozwój procedur związanych z ochroną własności intelektualnej,
- wykorzystanie osoby prawnej, której uczelnia jest właścicielem lub większościowym współwłaścicielem, jako jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za transfer wiedzy i komercjalizację badań naukowych oraz za pozyskiwanie funduszy na ich prowadzenie,
- udostępnienie bazy naukowo-badawczej studentom i kadrze, w celu realizacji prac naukowych i wdrożeniowych,
- motywowanie pracowników do aktywności w pozyskiwaniu grantów badawczych w agendach rządowych np. w Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju itp.,
- stworzenie systemu informacji o oferowanych przez uczelnię usługach eksperckich i badawczych,
- stworzenie systemu promocji osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych uczelni,
- stworzenie mechanizmów przeciwdziałania patologiom w zakresie prowadzenia badań.


2. Rozwój kształcenia ustawicznego dorosłych w różnych formach, tak aby generowało ono co najmniej 25% przychodów.
2.1. Wprowadzenie systemu kształcenia ustawicznego:
- dostosowanie oferty kształcenia dla osób pracujących, starszych ( w związku z demograficzną prognozą spadku grupy studentów w wieku 18-24 przy wzroście kohorty wiekowej 25-60),
- oferowanie możliwości kształcenia zindywidualizowanego pod kątem formy i trybu kształcenia,
- stworzenie struktury organizacyjnej kształcenia ustawicznego (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, oferty szkoleniowe dla firm itp.) nastawionej także na pozyskiwanie środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację celów,
- rozwój Biura Karier jako struktury organizacyjnej prowadzącej działalność  wśród studentów, kandydatów i absolwentów uczelni w zakresie doradztwa, a także w obszarze monitorowania losów studentów i absolwentów i ich potrzeb edukacyjnych.

3. Udoskonalenie infrastruktury uczelni tak, aby stwarzała ona warunki do kształcenia praktycznego. Infrastruktura uczelni powinna sprzyjać organizowaniu na terenie uczelni ponadregionalnych przedsięwzięć społeczno-gospodarczych - co sprzyjałoby zbliżaniu studentów i samej uczelni do praktyki.
3.1. Infrastruktura uczelni:
- rozwój zasobów materialnych uczelni,
- wprowadzenie systemu zarządzania nieruchomościami uczelni,
- opracowanie planu inwestycyjnego obejmującego m.in. budowę campusu uczelnianego infrastrukturę sportową i planu działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na ten cel,
- stworzenie systemu racjonalnego wykorzystania bazy dydaktycznej, naukowo-badawczej i socjalnej uczelni z możliwością świadczenia usług w tym zakresie,
- rozwój i modernizacja zasobów lokalowych uczelni w taki sposób, by możliwa była realizacja zajęć dydaktycznych w małych grupach, w bliskim i bezpośrednim kontakcie z nauczycielami, przy wykorzystaniu metod ćwiczeniowych, seminaryjnych, projektowych,
- rozwój bazy laboratoryjnej, niezbędnej do kształcenia praktycznego,
- stworzenie infrastruktury stref wypoczynku dla studentów i pracowników uczelni,
- rozwój informatyzacji uczelni we wszystkich obszarach jej działania,
- stworzenie systemu ochrony i wykorzystania zasobów niematerialnych uczelni.

4. Doskonalenie i stała adaptacja oferty dydaktycznej - oferowanego zestawu kierunków studiów i programów nauczania w kierunku dostosowywania do aktualnych i zmieniających się potrzeb edukacyjnych. Niezbędny będzie: monitoring potrzeb edukacyjnych, badania rynku pracy, współpraca z pracodawcami. Kluczowe znaczenie będzie miało „upraktycznienie” programów studiów poprzez uwzględnienie odpowiednich treści programowych, jak i form kształcenia. Uwzględnienie na wszystkich kierunkach studiów kształtowania postaw przedsiębiorczych i podstawowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy.
4.1.   Zracjonalizowanie oferty studiów:
- tworzenie kierunków studiów dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu i kraju
- wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji,
- opracowanie i wdrożenie uprofilowania programów realizowanych kierunków,
- stałe dostosowywanie programów studiów na istniejących w uczelni kierunkach studiów
  do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych regionu i kraju,
- opracowanie programów i wprowadzanie nowych unikatowych autorskich kierunków studiów związanych z gospodarką kraju i regionu, a szczególnie podregionu łomżyńskiego:
* studiów z obszaru studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych - związanych z technologią drewna, techniką rolniczą i leśną, energią odnawialną,
* studiów z obszaru nauk o zdrowiu – związanych z ochroną zdrowia i zdrowia publicznego,
* kierunków kształcących specjalistów dla sektora finansów publicznych,
* kierunków związanych z działalnością i potrzebami przedsiębiorców,
- przygotowanie i wdrożenie warunków do wprowadzenia studiów II stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych (zarządzanie), z obszaru studiów technicznych (informatyka), obszaru studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (technologia żywności i żywienie człowieka) oraz z obszaru nauk o zdrowiu,
- uruchomienie studiów podyplomowych międzyinstytutowych,
-  wprowadzenie oferty kształcenia na odległość (e-learning, distance learning), 
- stworzenie oferty kształcenia w językach obcych głównie w obszarze studiów technicznych (informatyka), studiów humanistycznych (zarządzanie, praca socjalna),
- wykorzystanie możliwości stworzonych przez wdrożony system ECTS w celu stworzenia możliwości wyboru przez studentów własnej drogi kształcenia,
- wprowadzenie do programów studiów możliwości uzyskiwania certyfikatów z dziedzin związanych z kierunkiem kształcenia.

4. 2.  Wprowadzenie systemu dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb gospodarczych i społecznych:
- ukierunkowanie procesu kształcenia na osiąganie mierzalnych efektów kształcenia (wiedza i umiejętności związane z kierunkiem studiów, umiejętności ogólne, kompetencje) zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji,
- konsekwentna realizacja prowadzonej na wszystkich kierunkach studiów tematyki  związanej z przedsiębiorczością,
- współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym w celu dostosowania oferty kształcenia do  wymagań rynku pracy.

4.3. Wewnętrzny system jakości kształcenia:
- wzmocnienie rangi Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia poprzez poszerzanie obszarów ich działania,
- opracowanie i wdrożenie mechanizmu pozyskiwania jak najlepszych kandydatów do studiowania w uczelni,
- wprowadzenie systemu zajęć wyrównawczych dla studentów studiów I stopnia w celu  znacznego podniesienia ich poziomu,
- opracowanie programów studiów z istotnym zróżnicowaniem efektów kształcenia pomiędzy studiami I i II stopnia, z uwzględnieniem wymogów Krajowych Ram Kwalifikacyjnych,
- stworzenie możliwości opracowania indywidualnych programów studiów dla studentów wyjątkowo uzdolnionych z możliwością przygotowania pracy dyplomowej na studiach I stopnia jako etapu pośredniego na drodze do magisterium realizowanego w uczelni,
- monitoring i rozwój systemu zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do wymogów oceny zgodności zamierzonych efektów kształcenia z efektami osiąganymi przez studenta (zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji),
- monitorowanie losów absolwentów pod kątem stopnia wykorzystania zdobytego w uczelni wykształcenia do potrzeb wykonywanej pracy,
- pełne wykorzystanie systemu USOS do ujednolicenia procedur i dokumentacji związanej z procesem kształcenia i wymogami administracyjnymi, oraz w obszarze elektronicznego systemu oceny przedmiotów, oceny prowadzących zajęcia i innych płaszczyznach  wymagających monitoringu i ewaluacji,
- opracowanie i wdrożenie sytemu umożliwiającego udział reprezentantów środowisk   gospodarczych w opracowywaniu planów i programów studiów oraz w recenzowaniu   niektórych prac dyplomowych.

4.4.  Rozwój studenckiego ruchu naukowego:
- wspieranie działalności istniejących kół naukowych i organizacja nowych, dostosowanych do oczekiwań i zainteresowań studentów,
- opracowanie systemu zachęt do udziału studentów w projektach badawczych i wdrożeniowych na rzecz gospodarki,
- stworzenie programów wspierających mobilność studentów,
- intensyfikacja działań w zakresie motywowania studentów do odbywania części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich,
- stworzenie możliwości współpracy osoby prawnej, w której uczelnia jest właścicielem lub większościowym współwłaścicielem, w celu pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na działalność kół naukowych.

4. 5. Umiędzynarodowienie oferty kształcenia:
- dostosowanie wymogów programowych realizowanych kierunków studiów do standardów międzynarodowych,
- wspieranie rozwoju struktur organizacyjnych uczelni odpowiedzialnych za współpracę zagraniczną,
- stworzenie systemu motywującego jednostki organizacyjne uczelni do opracowania programów studiów w językach obcych, szczególnie studiów na kierunkach: Informatyka,   Automatyka i Robotyka,  
- stworzenie i wdrożenie mechanizmu pozyskiwania studentów z zagranicy,
- stworzenie specjalnej oferty kształcenia dla kandydatów z krajów Europy Wschodniej,
- stworzenie możliwości doskonalenia znajomości języka angielskiego przez studentów i pracowników uczelni,
- wprowadzenie lektoratów z różnych języków obcych.

4.6  Stworzenie studentom możliwie jak najlepszych warunków studiowania:
- wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie studiowania poprzez wprowadzanie nowoczesnych technik, narzędzi kształcenia i metod kładących nacisk na aktywność studenta,
- wprowadzenie elastycznych form studiowania dostosowanych do warunków życia i pracy studenta (szczególnie w odniesieniu do studentów z kohorty wiekowej 25-60 lat) i umożliwiających dostosowanie tempa studiowania do indywidualnych uwarunkowań,
- opracowanie możliwości wprowadzenia trzysemestrowego roku akademickiego (semestr wiosenno-zimowy, wiosenno-letni, wakacyjny) dla wybranych kierunków i  trybów studiowania,
- opracowanie i wdrożenie przejrzystych zasad systemu oceniania określających możliwość uzyskania przez studenta uzasadnienia dokonanej oceny,
- rozszerzenie zakresu działania Biura Karier na pełnienie funkcji informacyjnej i doradczej dotyczącej praw i obowiązków studenta oraz pomocy w rozwiązywaniu trudności związanych z adaptacją do warunków uczelni,
- opracowanie i wdrożenie zasad pozwalających na uznanie kompetencji zdobytych przez  studenta w związku z jego udziałem np. w kołach naukowych jako części wymagań programu studiów,
- określenie warunków i wdrożenie procedur  ułatwiających studiowanie osobom niepełnosprawnym (wykorzystanie metod kształcenia na odległość, współpraca z powołanymi do tego instytucjami w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych).

4.7. Rozwój i aktywizacja studenckiej działalności samorządowej, kulturalnej i sportowej:
- utrzymywanie ścisłej współpracy pomiędzy samorządem studenckim a władzami uczelni,
- włączenie samorządu studenckiego we wszystkie aspekty funkcjonowania uczelni na zasadach partnerstwa,
-  organizacja merytorycznego wsparcia dla rozwoju samorządności wśród studentów,
- stworzenie systemu motywacyjnego dla studentów zaangażowanych w działalność społeczną i samorządową,
- wspieranie różnorakich form działalności studentów w obszarze  tworzenia kultury studenckiej,
- wsparcie instytucjonalne i organizacyjne w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych integrujących środowisko uczelni ze środowiskami miasta i regionu,
- rozwój Klubu Uczelnianego AZS.

5. Rozwój projektów wdrożeniowych na rzecz praktyki społeczno-gospodarczej, stanowiących bazę dla kształcenia studentów i praktycznego doskonalenia kadry dydaktycznej. Pozyskiwanie zleceń od firm, samorządów i instytucji, oraz projektów finansowanych ze środków UE. Przychody z realizacji projektów wdrożeniowych winny osiągnąć poziom do 25 % całości przychodów PWSIiP.
5.1.  Obszary działania uczelni:
- stymulowanie działań jednostek organizacyjnych i pracowników uczelni mających na celu wykorzystanie środków unijnych na badania i rozwój,
- stworzenie warunków organizacyjnych i merytorycznych do podejmowania projektów badawczych finansowanych z UE w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi,
- opracowanie programów wykorzystania zasobów własnych, w tym własnej bazy laboratoryjnej, oraz zasobów przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych, szkół różnego typu i innych instytucji z terenu miasta Łomży i regionu, do prowadzenia badań i projektów badawczych,
- opracowanie i uaktualnianie bazy problemów naukowych będących w sferze zainteresowań uczelni oraz firm i instytucji w jej otoczeniu,
- stworzenie systemu i stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej, tworzenia firm typu „spin off” i „spin out”, inkubatorów przedsiębiorczości dla studentów i absolwentów uczelni,
- wykorzystanie osoby prawnej, której uczelnia jest właścicielem lub większościowym współwłaścicielem,  jako jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za transfer wiedzy i komercjalizację badań naukowych oraz za pozyskiwanie funduszy na ich prowadzenie.

5.2. Współpraca z samorządem i instytucjami gospodarczymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi:
- pogłębianie i rozwijanie współpracy z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli we  wszystkich obszarach działalności uczelni i sferach zainteresowań  samorządów,
- opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego włączenie praktyków gospodarczych, także zagranicznych, w proces dydaktyczny uczelni,
- stworzenie oferty badawczej dla przedsiębiorstw lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych,
- wykorzystanie osoby prawnej, której uczelnia jest właścicielem lub większościowym współwłaścicielem, do prowadzenia współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami,
- stworzenie i upowszechnienie listy eksperckiej, złożonej z pracowników uczelni oferujących swoje usługi na rzecz gospodarki,
- stworzenie platformy wymiany informacji o kompetencjach zespołów badawczych uczelni i zapotrzebowaniu firm na badania i specjalistyczną wiedzę,
- monitorowanie losów absolwentów pod kątem wykorzystania ich potencjału w zakresie współpracy z gospodarką,
- opracowanie systemu stypendiów fundowanych przez podmioty gospodarcze dla studentów,
- stworzenie warunków do propagowania systemu darowizn na rzecz uczelni,
- tworzenie sieci przedsiębiorstw i instytucji stwarzających studentom możliwości
  odbywania praktyk i staży.


CZĘŚĆ IV

Monitoring i ewaluacja


Strategia Rozwoju PWSIiP w Łomży jest dokumentem fundamentalnym i wiążącym dla władz uczelni. Jednak ze względu na dynamizm procesów, stale zachodzących zarówno wewnątrz uczelni, jak i w jej bliższym i dalszym otoczeniu, wymaga stworzenia sprawnego i czytelnego wewnętrznego systemu monitorowania i oceny, który pozwoli na obserwację rezultatów prowadzonych działań oraz w razie potrzeby wprowadzanie korekt (modyfikacja, aktualizacja).

Proces monitoringu i ewaluacji powinien być realizowany przez powołany przez Rektora Zespół Sterujący Wdrażaniem Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zwany dalej „Zespołem Sterującym”, zaś zakres monitoringu i ewaluacji wyznaczają określone w Strategii cele strategiczne i operacyjne. Na ich podstawie Zespół  Sterujący winien opracować, we współpracy z dyrektorami instytutów i kierownikami wszystkich obszarów administracji uczelni, karty działań i zadań niezbędnych do realizacji celów, z wyznaczeniem terminów i osób odpowiedzialnych, określające także  rodzaj i charakter wskaźników odpowiadających poszczególnym obszarom Strategii Rozwoju.  

Zespół Sterujący powinien być powołany niezwłocznie po przyjęciu dokumentu Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 2012 – 2020 przez Senat uczelni, a jego praca winna mieć charakter ciągły. Członków Zespołu Sterującego powołuje i odwołuje Rektor.  

Istotnym zadaniem Zespołu Sterującego będzie monitorowanie realizacji Strategii w ujęciu monitoringu traktowanego jako mechanizm informacji zwrotnej wspomagający wdrażanie Strategii. Wynikiem monitoringu winien być coroczny raport monitoringowy, sporządzany najpóźniej do 30 listopada danego roku, a odnoszący się do poprzedniego roku akademickiego. Raport będzie przekazywany Rektorowi i Senackiej Komisji ds. Strategii PWSIiP.

Zadaniem Zespołu Sterującego winno być także prowadzenie ewaluacji:
* ex ante – (ocena przed realizacją działań; ocena sytuacji wejściowej),
* ex tempore (ocena w trakcie realizacji działań),
* ex post (ocena po upływie terminu realizacji zadań).

Zespół Sterujący może także wykonywać ewaluacje tematyczne, związane z realizacją Strategii.

Każdorazowa procedura ewaluacji winna być zakończona sformułowaniem wniosków do realizacji i określeniem sposobów wdrożenia sformułowanych rekomendacji.
 

Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-04-26

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-05-10 13:52:14

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 4053


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3