Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2012


Zarządzenie Rektora PWSIiP w Łomży nr 10/12 w spr.: powołąnia Komisji do spraw przejęcia końcowego inwestycji realizowanej w PWSIiP w Łomży

Zarządzenie nr 10/12
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie: powołania Komisji do spraw przejęcia końcowego inwestycji realizowanej  w PWSIiP w Łomży

Na podstawie § 39 ust 1 Statutu PWSIiP w Łomży, § 54 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego PWSIiP w Łomży, w związku w Umową nr 143/PWSIiP/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r., § 4 pkt 8 Umowy Nr 1/Dz.1.1./2010 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy pod nazwą Budowa Budynku Dydaktycznego oraz hali Laboratoryjno-Technologicznej Instytutu Technologii Żywności PWSIiP w Łomży z dnia 06.01.2010 r., § 2 ust. 3 lit. e) Umowy Nr 2/Dz1.1./2010 na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy pod nazwą Budowa Budynku Dydaktycznego oraz hali Laboratoryjno-Technologicznej Instytutu Technologii Żywności PWSIiP w Łomży z dnia 21.01.2010 r., zarządza się co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję Odbiorową w celu dokonania odbioru końcowego robót określonych w Umowie Nr 143/PWSIiP/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r., zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

Przewodniczący: Henryk Trojanowski, Kanclerz PWSIiP
Członkowie:
1)    Edward Bochenko – Kierownik Działu Technicznego PWSIiP
2)    Jerzy Rutkowski – Obsługa Inżynieryjno-Techniczna PWSIiP
3)    Ryszard Szulera – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego WPUI
4)    Henryk Marciniak - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego WPUI
5)    Waldemar Kujawa - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego WPUI
6)    Wiesław Szurnicki - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego WPUI
7)    Jan Kabac – Główny Projektant ARKON

§ 2
1. Zadaniem Komisji jest dokonanie odbioru końcowego robót zadania pn. „Budowa budynku dydaktycznego Instytutu technologii Żywności oraz hali laboratoryjno-technologicznej do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego, wraz z budową infrastruktury technicznej” zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i sporządzenie protokołu odbioru końcowego – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Prac Komisji Odbioru.
2. Czynności określone w pkt 1 winny być dokonywane przy udziale Kierownika Kontraktu Pana Mariusza Hurylskiego, Kierownika Budowy Pana Grzegorza Chudzik lub innych przedstawicieli Wykonawcy.
3. Przyjmuje się Regulamin Prac Komisji Odbiorowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Zobowiązuje się Komisję Odbiorową do stosowania zasad określonych w Regulaminie Prac Komisji Odbiorowej.

§ 3
1. Termin rozpoczęcia prac wyznacza się na dzień 02.02.2012 r.
2. Termin zakończenia prac wyznacza się na dzień 08.02.2012 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_rekt_10_12+zał..pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2012-02-01

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-02-24 14:11:14

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 1726


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3