Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2021


Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 110/2020 Rektora PWSIiP w Łomży z dnia 20.10.2020 r. w sprawie określenia formy realizacji zajęć dydaktycznych w PWSIiP w Łomży w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie § 10 ust. 6 pkt 20, § 11 ust. 1 Statutu PWSIiP w Łomży w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.02.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 363), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018, poz. 2090, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
(Dz. U. poz. 519), zarządza się co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 110/2020 Rektora PWSIiP w Łomży z dnia 20.10.2020 r. w sprawie określenia formy realizacji zajęć dydaktycznych w PWSIiP w Łomży w roku akademickim 2020/2021 zmianie ulega załącznik do zarządzenia i nadaje mu się treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_19_21.pdf
  2.  Zał_Nr_1_do_Zarz_Nr_19_21.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2021-04-08

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2021-04-13 14:25:46

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 1092


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3