Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Senatu Nr 118 /2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała Nr 118 /2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 20.12.2012r.
w sprawie:   przyjęcia porządku obrad
Na podstawie  § 26 ust.2 Statutu PWSIiP , uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się porządek obrad Senatu PWSIiP w Łomży w dniu 20.12.2012r., o następującej treści:

§ 2

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Senatu z dnia 15 listopada 2012 r.
3.    Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego na rok 2012. – referuje mgr Elwira Milewska, Kwestor PWSIiP.
4.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia "Prowizorium budżetowego na rok 2013. - referuje
mgr Elwira Milewska, Kwestor PWSIiP.
5.    Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego na pokrycie kosztów realizacji projektu pn."Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. - referuje mgr Elwira Milewska, Kwestor PWSIiP.
6.    Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany oświadczenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 90/2008 z dn. 18.12.2008 r. dotyczącej "Ustalenia wysokości honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym." - referuje mgr Elwira Milewska, Kwestor PWSIiP.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu studiów – referuje dr hab. Bogusław Plawgo, prof.PWSIiP, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości.
8.    Spawy różne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za ……………………….15.
przeciw ……………………0
wstrzymało się ……0                                                                                        Przewodniczący Senatu
 

 
Załączniki:
  1.  USP118.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-12-20

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-19 14:07:15

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 1388


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3